Představení školy


PŘIJÍMÁME DO STUDIJNÍHO ZAMĚŘENÍ HRA NA KLAVÍR

St / 15. říjen 2017 v 18:20

Máme volná místa ve studijním zaměření hra na klavír.

› více


Historie školy

HISTORIE ŠKOLY

 

Ředitelé školy

1951 - 1954   Hrubý Vojtěch 1954 - 1956   PhDr. Pachovský Zdeněk
1956 - 1958   Chmelíková Marie 1958 - 1959   Šmejkal Josef
1959 - 1960   Palečková Miroslava 1960 - 1961   Kašpar Karel
1961 - 1962   Chmelíková Marie 1962 - 1968   Prof. Řáha Josef
1968 - 1971   Rada Jiří 1971 - 1973   Dušková Milica
1973 - 1985   Beránek Aleš 1985 - 1991   Chroustová Alena
1991 - 2013   PhDr. Mazánková Jana 2014 -  Bc. Jitka Stasinka Slivoňová, DiS.

 

Historie Základní umělecké školy Klementa Slavického, Kadaň

První soukromou hudební školu otevřel v Kadani, v Žatecké ulici č. p. 87, Vojtěch Hrubý, který se do Kadaně přistěhoval v roce 1946 a záhy se stal přední osobností hudebního a kulturního života ve městě. V roce 1947 založil Kadaňské smyčcové kvarteto, které vystupovalo v následujícím složení: Marie Chmelíková - 1. housle; Vojtěch Hrubý - 2. housle; Rudolf Holub - viola a Václav Havel - violoncello. Z iniciativy tohoto tělesa došlo dne 8. února 1950 ke vzniku pravidelných měsíčních hudebních pořadů "Kadaňských hudebních střed", v rámci kterých se kadaňské veřejnosti představila řada význačných českých umělců, např. klavírní virtuos Josef Páleníček, sólista České filharmonie a člen Českého tria, který se stal patronem těchto pořadů.

Po příchodu Dr. Zdeňka Pachovského, žáka profesora Josefa Páleníčka, vzniklo v roce 1949 v Kadani ještě klavírní trio, v němž vedle něho působili: Marie Chmelíková - housle, místo které na místo 1. houslisty v Kadaňském smyčcovém kvartetunastoupil Kazimír Koblic, a Marie Juzváková - violoncello.

Vzhledem k tomu, že soukromá škola Vojtěcha Hrubého nestačila pojmout velký příliv žáků, docílila houslistka Marie Chmelíková, za pomoci všech členů kvarteta i tria a hlavně tehdejší kulturní referentky MNV Františky Hanzlové, zřízení městského hudebního ústavu, jemuž bylo dáno k dispozici 5 místností v kulturním domě Slovan. Zakládajícím ředitelem se stal Vojtěch Hrubý. Městský hudební ústav mohl být otevřen až od 1. ledna 1951 po dořešení finančních otázek, avšak aby byl podchycen celý školní rok, bylo povoleno prozatímní vyučování již od 1. října 1950. Bylo přijato 108 žáků, nejvíce ke hře na klavír, dále ke hře na housle, akordeon a violoncello. První učitelský sbor tvořili: Vojtěch Hrubý (1914) - ředitel, hra na housle a dechové nástroje; Marie Chmelíková (1910) - zástupce ředitele, hra na housle; Marie Juzváková (1912) - hra na violoncello a klavír; Ch. Kopecká (1909) - sólový zpěv a hra na klavír; Dr. Zdeněk Pachovský - externí učitel hry na klavír. Všichni učitelé se aktivně zapojovali do kulturního života Kadaně. Vojtěch Hrubý spolu s Dr. Zdeňkem Pachovským uspořádali pro hudební veřejnost také několik přednášek z oblasti hudební teorie a dějin hudby.

Výnosem Ministerstva školství ze dne 5. července 1951 došlo k přejmenování dosavadních hudebních ústavů na hudební školy.

V Kadani i nadále pokračovala bohatá umělecká činnost. Kromě koncertů konaných v rámci Kadaňských hudebních střed, stojí za zmínku provedení Tylovy hry "Paní Marjánka, matku pluku" divadelním spolkem Slovan a orchestrem učitelů, řízeným Vojtěchem Hrubým.

Vojtěch Hrubý založil v roce 1951 první žákovský orchestr, ženský pěvecký sbor Slovan a v roce 1953 byla jedna z jeho žákyň - Antonie Podolská, vůbec poprvé v historii školy, přijata ke studiu hry na klavír na Konzervatoři v Praze. Žáci hudební školy získali řadu ocenění v soutěžích lidové umělecké tvořivosti.

Ve školním roce 1951/1952 se učitelský sbor rozšířil o Vlastu Slavickou, manželku skladatele Klementa Slavického, která vyučovala sólový zpěv a hru na klavír a hudebního skladatele Františka Acháce, jenž vyučoval hru na klavír a harmonium. Příchodem zmíněných osobností se ještě zvýšila umělecká úroveň a tvůrčí činnost učitelského sboru.

Nástupcem Vojtěcha Hrubého ve funkci ředitele školy se stal v letech 1954 - 1956 Dr. Zdeněk Pachovský, který se později stal ředitelem Hudební školy v Karlových Varech.

V září 1956 byla ředitelkou školy jmenována Marie Chmelíková, která ve funkci působila ve školních letech 1956 - 1958 a 1961/1962. Od roku 1956 měla škola pobočku v Klášterci nad Ohří a detašovanou třídu ve Vilémově. Během tohoto období se učitelský sbor rozšiřuje na deset členů, avšak z původních učitelů zůstávají na škole pouze Marie Chmelíková, která ve škole působila až do roku 1987, Marie Juzváková a Vlasta Slavická. Škola stále dosahovala výborných výsledků, o čemž svědčí skutečnost, že v listopadu roku 1956 byly pozvány Československým rozhlasem v Praze žákyně Marie Chmelíková ml. a Marie Pavlíková k natočení několika skladeb.

Od roku 1958 se v hudební škole téměř každoročně střídali ředitelé. V čele školy v následujících letech působili:

  • 1958/1959: Josef Šmejkal;
  • 1959/1960: Miroslava Palečková;
  • 1960/1961: Karel Kašpar;
  • 1961/1962: opět Marie Chmelíková.

Ve druhém pololetí školního roku 1961/1962 se stal, v pořadí již osmým ředitelem školy, profesor Josef Řáha, který tuto funkci vykonával až do roku 1968. Zároveň byl ředitelem Hudební školy v Chomutově. Do konce roku 1962 byla jeho zástupkyní Marie Chmelíková a po ní funkci převzala Erika Falková, bývala žákyně z její houslové třídy. Také v období 70. let dosahovala škola výborných pedagogických výsledků. Několik žáků pokračovalo v hudebním vzdělávání v konzervatoři a v pedagogických fakultách. Za všechny jmenujme alespoň Zdeňku Vadlejchovou, která po studiu na Konzervatoři a AMU v Praze působila jako houslistka v Královském symfonickém orchestru v Amsterodamu.

Dalším ředitelem, tehdy již Lidové školy umění, se stal v září roku 1968 violoncellista, dirigent a hudební skladatel Jiří Rada. Vystudoval skladbu u Dr. Emila Hradeckého, Jaroslava Řídkého a Jaroslava Křičky a dirigování na pražské konzervatoří u Dr. Václava Smetáčka. Působil téměř 10 let jako violoncellista a dirigent nejprve v Městském symfonickém orchestru v Mariánských Lázních, poté v plzeňském divadle a v Praze. Jeho příchod byl pro školu velkým přínosem. Opětně založil pěvecký sbor, akordeonový soubor a komorní soubor učitelů. Dosahoval výborných pedagogických výsledků a znovu organizoval Kadaňské hudební středy, jejichž cílem bylo obohatit kulturní život města a přispět ke sblížení přátel hudby. Tyto snahy však nenašly u nadřízených orgánů patřičnou odezvu. Jeho činnost se stala předmětem různých dohadů a skrytých útoků vůči němu, a proto na konci školního roku 1970/71 ze školy odešel.

Po Jiřím Radovi se v roce 1971/1972 stala na dva roky ředitelkou Milica Dušková, která vyučovala hru na klavír.

Ve školním roce 1973/1974 byl ředitelem školy jmenován Aleš Beránek, absolvent hry na klavír a příčnou flétnu Konzervatoře v Ostravě. Během studia se specializoval také na obor dirigování a skladbu. Po studiích působil nejprve pět let jako flétnista v Opeře Oldřicha Stibora v Ostravě a poté jako učitel v LŠU v Jirkově. Škola měla v té době 230 žáků a 10 učitelů. Hned v prvním roce jeho působení vznikl žákovský dechový orchestr, v roce 1974 založil ženský pěvecký sbor při ČSŽ a symfonický orchestr žáků a učitelů okresu Chomutov. V roce 1975 založil se Zdeňkou Vadlejchovou a Ivanem Václavovičem Klavírní trio učitelů LŠU. Pod jeho vedením dosahovala škola mimořádných výsledků v celostátních soutěžích a řada žáků byla přijata ke studiu v konzervatořích.

V roce 1985 nastoupila na místo ředitelky Alena Chroustová, absolventka konzervatoře ve hře na hoboj, která ve škole působila až do roku 1991.

Zákonem č. 171/1990 Sb., se změnil název LŠU na základní umělecké školy.

Od srpna roku 1991 působí ve funkci ředitelky školy PhDr. Jana Mazánková, absolventka hry na klavír Konzervatoře v Teplicích.

V roce 1993 získává škola právní subjektivitu a do funkce zástupce ředitele je jmenován Milan Dunka, který zakládáŽákovský taneční orchestr. Dosud dvouoborová škola, s hudebním a výtvarným oborem, se rozšiřuje o výuku tanečního oboru. Škola má v současné době cca 300 žáků a 15 učitelů. Pravidelně se prezentuje na veřejnosti, spolupracuje se zahraničními uměleckými soubory (Blema Chor - Aue/SRN a Kreato - Halle/Belgie) a dosahuje velmi dobrých výsledků v krajských i ústředních kolech národních soutěží a přehlídek ZUŠ. Od roku 2006 se spolupodílí na ověřování pilotní verze nového státního vzdělávacího dokumentu Rámcového vzdělávacího programu pro umělecké obory základního uměleckého vzdělávání. V roce 2005 ji byl MŠMT ČR propůjčen čestný název Základní umělecká škola Klementa Slavického.

Od  školního roku 2014/2015 zastává funkci ředitelky školy Bc. Jitka Stasinka Slivoňová, DiS., absolvetnka hry na klavír Konzervatoře v Teplicích.


Ředitelka
Bc. Jitka Stasinka Slivoňová DiS.
zusks.kadan@seznam.cz
stasinka.zusksk@gmail.com
+420 474 34 32 82, 776 297 892

Studium
Konzervatoř v Teplicích (2001 - 2007)
Kvalifikační studium pro ředitele škol a školských zařízení, NIDV Ústí nad Labem 2012
Univerzita Karlova v Praze,
obor: Školský management (2014-2017), Management vzdělávání (2017- dosud)

Vyučované předměty
Hra na klavír
 

Kancelář a učebna č. 106

 


Zástupce ředitelky
Milan Dunka
dunka.m.zusksk@gmail.com

Studium
Konzervatoř v Teplicích (1978-1982)
AMU v Praze, DPS (2001 - 2003)
Vyučované předměty
Hra zobcovou flétnu, hra na klarinet, hra na saxofon, kolektivní praxe - hra v orchestru - Taneční orchestr školy

Kancelář a učebna č. 214


Hudební obor


Dechové oddělení


Vladimír Batujev, DiS.
batujev.zusksk@gmail.com

Studium
Konzervatoř, Teplice (1997 - 2005)
Vyučované předměty
Hra na zobcovou flétnu, hra na příčnou flétnu, hra na klarinet, hra na fagot, hra v souboru, komorní hra - soubor Nobile

Učebna č. 212, výuka v celém týdnu


Tomáš Dunka, DiS.
dunka.t.zusksk@gmail.com

Studium
Konzervatoř v Teplicích (2004 – 2010)
Vyučované předměty
Hra na zobcovou flétnu, hra na klarinet, hra na saxofon, komorní hra - soubor Mandarinky

Učebna č. 213, dny výuky pondělí- čtvrtek


Pěvecké oddělení


Alena Benešová 
benesova.zusksk@gmail.com

Studium
Konzervatoř v Teplicích (1997 - 2002) 
AMU v Praze, DPS (2001 - 2003) 
Vyučované předměty
Solový zpěv, sborový zpěv - pěvecký sbor Favilla, komorní zpěv, dětský pěvecký sbor Klubíčko (sborový zpěv pro děti mladší pěti let)

Učebna č. 207, dny výuky pondělí - středa


Klára Čoudková, DiS.
coudkova.zusksk@gmail.com

Studium
Konzervatoř v Teplicích (2009- 2015)
Vyučovaný předmět
Sólový zpěv, přípravná hudební výchova

Učebna č. 215 a 205, den výuky - pondělí 

 

Tereza Bergmanová, DiS.
 bergmanova.zusksk@gmail.com

Studium
Pražská konzervatoř
Vyučovaný předmět
Sólový zpěv


Učebna č. 204, den výuky - čtvrtek


Klavírní oddělení


Barbora Prokešová, DiS.
prokesova.zusksk@gmail.com

Studium
Konzervatoř v Teplicích (2007 - 2013)
Univerzita J. E. Purkyně Ústí nad Labem
obor: Specializace v pedagogice- hudební výchova
Vyučovaný předmět
Hra na klavír, Klavírní praxe
Čtverylka (kurz rozvoje uměleckých předpokladů pro děti mladší pěti let)

Učebna č. 217, výuka v celém týdnu

 
Bc. BcA. Koloman Zachar DiS.
zachar.zusksk@gmail.com 

Studium
Konzervatoř v Teplicích (2001 - 2008)
Univerzita J. E. Purkyně Ústí nad Labem (2010 - 2012)
obor: Hra na klavír 
JAMU Brno (2013 - 2016)
obor: Klavírní pedagogika
Vyučovaný předmět
Hra na klavír, Improvizace

Učebna č. 204, výuka v celém týdnu


 
Bc. BcA. Pavel Valvoda, DiS.
valvoda.zusksk@gmail.com

Studium
Konzervatoř v Teplicích
Univerzita J. E. Purkyně Ústí nad Labem
obor: Hra na klavír
JAMU Brno
obor: Klavírní pedagogika
Vyučovaný předmět
Hra na klavír

Učebna č. 203 den v týdnu- středa a čtvrtek


Mgr. Jelena Baranniková
barannikova.zusksk@gmail.com

Studium
Hudební gymnázium v Oděse (1975 - 1979)
Oděský státní pedagogický institut (1979 - 1983)
Vyučovaný předmět
Hra na klavír

Učebna č. 203 a taneční sál č. 114, den výuky pondělí - čtvrtek

 

Mgr. Tomáš Mareček

Studium
Konzervatoř v Teplicích
Pedagogická fakulta Univerzity J. E. Purkyně Ústí nad Labem - obor hudební výchova
Vyučovaný předmět
Hra na varhany, hra na klavír, Varhanní seminář, Varhanní praxe, Improvizace
 
Učebna č. 215, den výuky - čtvrtek, pátek
Kostel Povýšení sv. Kříže na Mírovém náměstí v Kadani - pátky dle domluvy s děkanem J. Čermákem
 

Oddělení smyčcových nástrojů


Tatiana Skalková
skalkova.zusksk@gmail.com

Studium
Kazaňská státní konzervatoř (1977 – 1982)
Vyučovaný předmět
Hra na housle

Učebna č. 215, dny výuky - úterý a středa


Ondřej Beránek, DiS.
beranek.zusksk@gmail.com

Studium
Konzervatoř v Teplicích (2003 - 2010)
Univerzita J. E. Purkyně Ústí nad Labem (2010- dosud)
obor: Specializace v pedagogice- hudební výchova
Vyučovaný předmět 
Hra na violoncello, hudební nauka

Učebna č. 205, den výuky středa - pátek


Oddělení strunných nástrojů


Radek Černý
cerny.zusksk@gmail.com
Studium
Konzervatoř v Teplicích (2008 - dosud)
 Vyučovaný předmět
Hra na kytaru, komorní hra
Učebna č. 211, výuka v celém týdnu


Tomáš Ernst
ernst.zusksk@gmail.com

Studium
Konzervatoř v Teplicích (2015 - dosud)
Vyučované předměty
Hra na kytaru, hra na elektrickou kytrau
Učebna č. 219, den výuky- čtvrtek a pátek


Rytmická sekce


Pavel Hekel
hekelp@gmail.com
Studium
Konzervatoř v Teplicích (2015 - dosud)
Vyučovaný předmět
Hra na bicí nástroje
 

Učebna č. 002 / zkušebna, den výuky - čtvrtek


Výtvarný obor


Mgr. Nikola Dunková
baresova.zusksk@gmail.com

Studium
Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, 
obor: Učitelství výtvarné kultury pro ZUŠ (2006 – 2013)
Vyučovaný předmět
Prostorová, akční a objektová tvorba, kresba, malba, výtvarná kultura, přípravná výtvarná výchova 

Učebna č. 105, výuka v celém týdnu
V současné době mateřská a rodičovská dovolená


Mgr. Terezie Corfu
corfu.zusksk@gmail.com

Studium
Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, 
obor: Učitelství výtvarné kultury pro ZUŠ 
Vyučovaný předmět
Prostorová, akční a objektová tvorba, kresba, malba, výtvarná kultura, přípravná výtvarná výchova 
Čtverylka (kurz rozvoje uměleckých předpokladů pro děti mladší pěti let)

Učebna č. 105, dny výuky - pondělí, úterý a čtvrtek

MgA. Štěpán Bílek  
bilek.zusksk@gmail.com

Vyučovaný předmět
Prostorová, akční a objektová tvorba, kresba, malba, výtvarná kultura, přípravná výtvarná výchova 

Učebna č. 105, dny výuky - středa, pátek, v úterý výuka na odloučeném pracovišti při ZŠ a MŠ Vilémov u Kadaně


Taneční obor


Karolína Hadrávková, DiS.
hadravkova.zusksk@gmail.com

Studium
Konzervatoř Duncan centre v Praze (2000 – 2006)
Vyučovaný předmět
Klasická taneční technika, scénický a současný tanec, taneční improvizace a praxe, taneční soubor, přípravná taneční výchova
Čtverylka (kurz uměleckých předpokladů pro děti mladší pěti let)


Učebna č. 114 - taneční sál, výuka v celém týdnu


Literárně-dramatický obor


Lucie Tallerová, DiS.
tallerova.zusksk@gmail.com

Studium
Vyšší odborná škola herecká Praha (2003 - 2006)
Vyučovaný předmět
Dramatika a slovesnost, přednes, umělecký přednes, práce v souboru, dramatická tvorba, dramatická průprava, přípravná dramatická výchova

Čtverylka (kurz rozvoje uměleckých předpokladů u dětí mladších pěti let)

Učebna č. 115, den výuky - pondělí - čtvrtek,

Odloučené pracoviště KZ ORFEUM Kadaň - J. Švermy 824, dny výuky - pondělí a středa 


Provozní zaměstnanci


Účetní
Luisa Nečková

neckova.luisa@zus-kadan.cz
Studium
Střední ekonomická škola v Žatci (1977 - 1981)

Kancelář č. 107


Školnice
Iveta Horváthová