Studium


Pozvánka na žákovský koncert

Pá / 17. únor 2018 v 13:33

Vážení rodiče a milí žáci,

přijměte pozvání na tradiční Žákovský koncert, který se bude konat 

21. března 2018 Žákovský koncert v kostele Stětí sv. Jana Křtitele od 17:00

Těšit se opět  můžete na různorodý program našich žáků hudebního případně literárně-dramatického oboru. Vstup na koncerty je volný.

Těšíme se na Vás! :-)

› více


Hra na klavír

Pá / 17. únor 2018 v 12:01

Žáci klavírní hry jsou vyučovány dle obsahu Školního vzdělávacího programu. Součástí výuky je povinnost navštěvovat  tyto kolektivní předměty - hudební nauka (do 4. ročníku I. stupně); klavírní improvizace, klavírní praxe, sborový zpěv (do 4. ročníku II. stupně)

› více


ÚPLATA ZA VZDĚLÁVÁNÍ

So / 1. září 2017 v 00:00

Předpis o úhradě úplaty za vzdělávání na školní rok 2017/2018

 

Výše úplaty za vzdělávání pro školní rok 2017/2018

Pololetně

Měsíčně

Přípravné studium

 

 

Hudební obor

700,-

140,-

Výtvarný obor

700,-

140,-

Taneční obor

500,-

100,-

Literárně dramatický obor

500,-

100,-

Základní studium I. a II. Stupně

 

 

Hudební obor

1400,-

280,-

Výtvarný obor

1000,-

200,-

Taneční obor

1000,-

200,-

Literárně dramatický obor

1000,-

200,-

Studium pro dospělé žáky studující

 

 

Hudební obor

1400,-

280,-

Výtvarný obor

1000,-

200,-

Taneční obor

1000,-

200,-

Literárně dramatický obor

1000,-

200,-

Studium pro dospělé

 

 

Hudební obor

6000,-

1200,-

Výtvarný obor

4000,-

800,-

Taneční obor

4000,-

800,-

Literárně dramatický obor

4000,-

800,-

 

  pololetně měsíčně
KLUBÍČKO 400,- 100,-
ČTVERYLKA 960,- 240,-

 

Termín a způsob hrazení úplaty za vzdělávání:

 Úplata za vzdělávání se hradí jednorázově a to pololetně a je splatná do 15. dne prvního měsíce v daném období. (Pololetně -září, únor).

 Po domluvě s ředitelkou školy lze úhradu platit měsíčně a to pouze převodem na účet- trvalým příkazem se splatností do 15. dne v měsíci daného období.

 

Číslo účtu: 6331441/0100 KB

Zpráva pro příjemce: Jméno žáka+zaměření (kytara, klavír, zpěv, flétna atd., nebo TO taneční obor, VO výtvarný obor, LDO literárně dramatický obor, nebo PHV, PVV, PTV, PDV- přípravné studium

 

Ředitelka školy může na žádost zákonného zástupce nezletilého žáka nebo na žádost zletilého žáka dohodnout jiný termín úhrady.

Ukončí-li žák studium podle §7 písm. b), c) vyhlášky č.71/2005 Sb. o základním uměleckém vzdělávání v průběhu studia, úplata za vzdělávání se nevrací.

Ukončí-li žák studium podle §7 písm. c) vyhlášky č.71/2005 Sb. z důvodů hodných zvláštního zřetele, zejména zdravotních, lze poměrnou část úplaty za vzdělávání vrátit.

Důvodem k ukončení studia ze strany školy může být nezaplacení úplaty za vzdělávání v řádném termínu. Nebude-li mít žák zaplaceno v řádném termín, nebude po tomto termínu přijat učitelem do výuky!

Žák může ukončit studium pouze na základě písemné žádosti zákonného zástupce- odhláška.

Bez řádného ukončení studia je žák nadále považován za žáka školy (na základě přijetí-přihláška). Tímto vzniká škole právo na úhradu úplaty i v době dlouhodobé absence či ukončení studia ze strany žáka bez řádného písemného odhlášení zákonným zástupcem žáka.

 

Předpis nabývá účinnosti od 1. 9. 2017.

Předpis je platný pro školní rok 2017/2018

 

Jitka Stasinka Slivoňová, DiS.

Ředitelka školy


LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR

„Všichni jsme herci jednoho divadla.“
J. A. Komenský

Literárně - dramatický obor se skládá z mnoha důležitých kamínků mozaiky divadelního umění.

Dramatická výchova napomáhá k celkovému rozvoji osobnosti dítěte. Rozvíjí schopnosti a dovednosti důležité pro úspěšné zvládnutí divadelních i osobních životních rolí.

Základem výuky je herecká komunikace (umělecký přednes) jak ve skupině, tak i jednotlivce s divákem prostřednictvím jeviště. Důraz je kladen rovněž na pohyb a celkový hudebně rytmický projev.V hodinách žáci projdou hereckou a pohybovou průpravou, zdokonalí se v technice řeči, naučí se improvizovat a pracovat s rekvizitami, maskou, loutkou a s divadelní metaforou. Vše se děje prostřednictvím tvořivých her a cvičení.


ROZVRH HODIN LITERÁRNĚ-DRAMATICKÉHO OBORU

školní rok 2016/2017

Výuka p. uč. Lucie Tallerové, DiS.

Učebna: literárně-dramatický obor č.115, KZ Orfeum

Vážení rodiče výuka literárně-dramatického oboru probíhá i letošní rok jak v sídle ZUŠ (J.Švermy 474), tak v kulturním zařízení ORFEUM (J. Švermy 824). Od března 2014 je KZ Orfeum odloučené pracoviště naší Základní umělecké školy Klemeta Slavického, Kadaň.